آدرس :کرمان - انتهای خيابان شهید مصطفی خمینی - ابتدای جاده هفت باغ

صندوق پستي : -

تلفن : 33221211 - 034

تلفن ارتباط با مشتری : 33222445 - 034 -

دورنويس : 33222446 - 034

پست الكترونيك : pegahkerman@yahoo.com

پست الكترونيك(ويژه سايت):shir.salamati@irandairy.ir